Son Haberler
Anasayfa / MySQL / PL/SQL’de Satırdan Sütuna , Sütundan Satıra Gösterim(Crosstab, Row to Column, Column to Row)

PL/SQL’de Satırdan Sütuna , Sütundan Satıra Gösterim(Crosstab, Row to Column, Column to Row)

SELECT u.user_name
  FROM fnd_user u
 WHERE u.creation_date > SYSDATE – 120

Şeklinde yazılan sorguda sonuç

Ahmet
Mehmet
Veli

Olsun. Amacımız oluşan bu listeyi tek satirda araya bizim belirleyeceğimiz bir ayraç ile birleştirerek

Ahmet,Mehmet,Veli, ….

gibi getirmek ise şu yöntemi uygulayabiliriz…

Öncelikle liste için bir tip belirleriz…

CREATE TYPE TListe IS TABLE OF VARCHAR2 (4000);

Bir de bu listeyi belirleyeceğimiz ayraç ile birleştiren fonksiyonu oluştururuz…

CREATE FUNCTION apps.birlestir (p_liste IN tliste, p_separator IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
ret VARCHAR2 (4000);
BEGIN
FOR j IN 1 .. p_liste.LAST LOOP
IF j = 1 THEN
ret := p_liste (j);
ELSE
ret := ret || p_separator || p_liste (j);
END IF;
END LOOP;

RETURN ret;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
RETURN NULL;
END;

Şimdi sorgumuza geçebiliriz…

SELECT apps.birlestir (CAST (MULTISET (SELECT u.user_name
FROM fnd_user u
WHERE u.creation_date > SYSDATE - 120) AS apps.tliste),
',')
isimler
FROM DUAL;

Sonuç :

isimler
Ahmet,Mehmet,Veli,…

Olur…

Satirdan sutuna geçirmenin diger bir yöntemi de

SELECT TRUNC (f.creation_date) tarih, 
RTRIM (XMLAGG(XMLELEMENT(e, f.user_name || '-' || f.user_id || ',')).EXTRACT ('//text()'), ',') isimler
FROM fnd_user f
GROUP BY TRUNC (creation_date);

Tarih isimler
01.01.2011 Ahmet-1,Mehmet-2
01.02.2011 Veli-3, Mustafa-4

Gibi sonuclar olacaktir…

Ayraç ile birleştirilmiş bir alandan istenen parçaların getirilmesinin sağlanmasi

Örneğin;

Ne 30/1 – 12630037%76|100/36 den – 101721%24

Yukaridaki alanda ayraç “|” olarak belirlenmiş..
Biz bu ayraca gore
Ne 30/1 – 12630037%76
Ve
100/36 den – 101721%24
Değerlerinin alınmasını istersek su fonksiyonu yazabiliriz…

CREATE OR REPLACE FUNCTION APPS.explode (
p_seperator IN VARCHAR2,
p_string IN VARCHAR2,
p_count NUMBER
)
RETURN VARCHAR2
AS
l_string LONG DEFAULT p_string || p_seperator;
TYPE listtable is TABLE OF VARCHAR2 (255);
l_data listtable := listtable ();
n NUMBER;
RESULT VARCHAR2 (255);
BEGIN
LOOP
EXIT WHEN l_string IS NULL;
n := INSTR (l_string, p_seperator);
l_data.EXTEND;
l_data (l_data.COUNT) := LTRIM (RTRIM (SUBSTR (l_string, 1, n - 1)));
l_string := SUBSTR (l_string, n + 1);
END LOOP;

RESULT := l_data (p_count);
RETURN RESULT;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
RETURN RESULT;
END;
SELECT 'Ne 30/1 - 12630037%76|100/36 den - 101721%24' orj, 
explode ('|', 'Ne 30/1 - 12630037%76|100/36 den - 101721%24', 1) ilk, 
explode ('|', 'Ne 30/1 - 12630037%76|100/36 den - 101721%24', 

2) ikinci

FROM DUAL;

Çıktı :

Orj ilk ikinci
Ne 30/1 – 12630037%76|100/36 den – 101721%24 Ne 30/1 – 12630037%76 100/36 den – 101721%24

Bu örneği bir üst level a alirsak…
Ayraç ile ayırmanın en fazla 8 adet olabileceğini bilerek eklenen herbir değeri satir satir göstermek isteyelim…

SELECT ROWNUM, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 1) ilk, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 2) iki,
explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 3) uc, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 4) dort, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 5) bes,
explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 6) alti, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 7) yedi, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 8) sekiz
FROM dual k

Bu sorgu ile tek satıra düşüyoruz…

SELECT ROWNUM,CASE
WHEN ROWNUM = 1 THEN ilk
WHEN ROWNUM = 2 THEN iki
WHEN ROWNUM = 3 THEN uc
WHEN ROWNUM = 4 THEN dort
WHEN ROWNUM = 5 THEN bes
WHEN ROWNUM = 6 THEN alti
WHEN ROWNUM = 7 THEN yedi
WHEN ROWNUM = 8 THEN sekiz
END bilgi
FROM (SELECT ROWNUM, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 1) ilk, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 2) iki,
explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 3) uc, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 4) dort, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 5) bes,
explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 6) alti, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 7) yedi, explode ('|', 'TEKSTURE - 3R28884%7,31|TEKSTURE - 010015504KREM01%25,27|TEKSTURE - 010007255BEJ01%4,65|TEKSTURE - 3R28978%16,46|TEKSTURE - 3R28978%4,3|TEKSTURE - 3R2', 8) sekiz
FROM dual k)
CONNECT BY LEVEL <= 8

Çıktı:
1 TEKSTURE – 3R28884%7,31
2 TEKSTURE – 010015504KREM01%25,27
3 TEKSTURE – 010007255BEJ01%4,65
4 TEKSTURE – 3R28978%16,46
5 TEKSTURE – 3R28978%4,3
6 TEKSTURE – 3R2
7
8

Şeklinde olur…

Procedure ise

CREATE FUNCTION APPS.explode (

p_seperator IN VARCHAR2,
p_string IN VARCHAR2,
p_count NUMBER
)
RETURN VARCHAR2
AS
l_string LONG DEFAULT p_string || p_seperator;
TYPE listtable is TABLE OF VARCHAR2 (255);
l_data listtable := listtable ();
n NUMBER;
RESULT VARCHAR2 (255);
BEGIN
LOOP
EXIT WHEN l_string IS NULL;
n := INSTR (l_string, p_seperator);
l_data.EXTEND;
l_data (l_data.COUNT) := LTRIM (RTRIM (SUBSTR (l_string, 1, n - 1)));
l_string := SUBSTR (l_string, n + 1);
END LOOP;

RESULT := l_data (p_count);
RETURN RESULT;
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
RETURN RESULT;
END;

Random veriye ihtiyaç duyulursa

SELECT rownum,TRUNC (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 100)) a,
DBMS_RANDOM.STRING ('U', 20) b, DBMS_RANDOM.STRING ('L', 20) c,
DBMS_RANDOM.STRING ('A', 20) d, DBMS_RANDOM.STRING ('P', 20) e,
DBMS_RANDOM.VALUE (1, 100) f, DBMS_RANDOM.VALUE g,
DBMS_RANDOM.random h
FROM DUAL
CONNECT BY LEVEL <= 7

U – Upper case
L – Lower case
A – Alphanumeric
X – Alphanumeric with upper case alphabets.
P – Printable characters only.

——–

SELECT DISTINCT k.ad, wm_concat (DISTINCT k.soyad) soyadlar, COUNT (DISTINCT k.soyad)
FROM sevk.kullanici k
GROUP BY k.ad
ORDER BY COUNT (DISTINCT k.soyad) DESC